• Skolas misija - fiziski un psiholoģiski droša, vesela vide, kurā realizējas ikviens skolotājs un skolēns.

  • Skolas vīzija - caur valsts pamatizglītības, profesionālās ievirzes, interešu izglītības programmu mijiedarbībām, atbilstoši katra skolēna kā personības identitātei, izzināt un īstenot kvalitatīvu, rezultatīvu audzināšanas un izglītošanas procesu.

  • Skolas mērķis - savstarpējās sadarbībās skolotāju, skolēnu, vecāku un kopīga mērķa aicināti, izzinām, attīstām un realizējam katra bērna personības potenciālu.

  • Skolas vērtības - drosme, centība, godīgums, jaunrade, sadarbība, līdzatbildība.