SKOLAS VĪZIJA

Fiziski un psiholoģiski droša, vesela vide, kurā realizējas ikviens
skolotājs un skolēns.

Caur valsts pamatizglītības, profesionālās ievirzes, interešu izglītības programmu mijiedarbībām, atbilstoši katra skolēna kā personības identitātei, izzināt un īstenot kvalitatīvu, rezultatīvu audzināšanas un izglītošanas procesu.

Savstarpējās sadarbībās skolotāju, skolēnu, vecāku un kopīga mērķa aicināti, izzinām, attīstām un realizējam katra bērna personības potenciālu.

Drosme, centība, godīgums, jaunrade, sadarbība, līdzatbildība.